Centrum vedecko-technických informácií SR

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

ITMS KÓD: 26110130582

CVTISROPVEU

Štatút súťaže

Digitálna olympiáda 2015

 

Názov súťaže

Digitálna olympiáda 2015

Forma

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Vyhlasovateľ

Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Lamačská cesta 8/A, P. O. Box 458, 814 99 Bratislava

Termín

Súťaž sa uskutoční v období od 6. júla 2015 do 20. septembra 2015.

Zámer

Cieľom súťaže je zapojiť žiakov základných a stredných škôl do používania digitálnych objektov (DO). Spôsoby používania a vyhľadávania DO sú na webovom sídle projektu.

Propagácia

Súťaž bude prezentovaná na webovom sídle projektu a sociálnej sieti Facebook, konkrétne v profile https://www.facebook.com/DigitalneVzdelavanie, a článkom, resp. oznamom v Učiteľských novinách a mesačníku Quark.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej a strednej školy ako jednotlivec. Žiaci prvého stupňa môžu využiť pomoc dospelých. Dospelá osoba však nemôže získať cenu. Hodnotení budú len žiaci, v kategórii podľa vzdelávacieho stupňa (ISCED1, ISCED2 a ISCED3).

Pravidlá a vyhodnotenie súťaže

Do súťaže sa žiak môže zapojiť vyplnením kontaktných údajov vo webovom formulári, zverejnenom na webovom sídle projektu, v sekcii súťaže. Vo formulári uvedie svoje meno a priezvisko, adresu bydliska a názov a adresu školy a ročník, do ktorého nastupuje v školskom roku 2015/2016.

Vyhlasovateľ zostaví hodnotiacu komisiu, ktorá bude zložená z pracovníkov projektu: metodika, grafika, odborníka na danú oblasť (kolegialistu) a manažérky publicity.

Komisia vyhodnotí výsledky zadaní - správnosť odpovedí a čas, za ktorý bolo toto skóre dosiahnuté. Pri dosiahnutí rovnakého bodového skóre bude rozhodovať čas, za ktorý súťažiaci skóre dosiahol.

Komisia potvrdí poradie na prvých troch miestach v kategóriách podľa stupnice ISCED.

Ceny

Hlavnou výhrou v súťaži Digitálna olympiáda 2015 je ročné predplatné mesačníka Quark na jeden kalendárny rok počínajúc 1. januárom 2016. Cenu získajú aj súťažiaci, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste, či už v kategórii jednotlivcov, alebo skupín.

Odovzdanie ceny

Súťažiaci budú upovedomení o výhre do konca januára 2016 prostredníctvom e-mailu a vyhlásením výsledkov súťaže na webovom sídle projektu a na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Každý účastník zapojením sa do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, že jeho meno a priezvisko môže byť primeraným spôsobom a len v priamej súvislosti so súťažou použité v marketingovej komunikácii vyhlasovateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na neurčitý čas a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, dĺžky trvania a podmienok súťaže, ako aj zrušenie súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsobom, ako zverejnil pôvodný štatút. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže alebo s neuplatnením, resp. nevyužitím ceny. Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie vyhlasovateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súhlas riadiť sa týmito pravidlami súťaže.

Platnosť štatútu

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom CVTI SR.

V Bratislave dňa 1. 7. 2015

 

Registrácia záujemcov je možná v tomto formulári: http://goo.gl/forms/ULuMsLtRTG

Pokračovať na stránku súťaže Digitálna olympiáda 2015

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

ITMS KÓD: 26110130582

CVTISROPVEU

Štatút súťaže

Staň sa aj Ty tvorcom DO

 

Názov súťaže

Staň sa aj Ty tvorcom DO

Forma

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Vyhlasovateľ

Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Moderné vzdelávanie –digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Lamačská cesta 8/A, P. O. Box 458, 814 99 Bratislava

Termín

Súťaž sa uskutoční v období od 1. októbra 2014 do 31. januára 2015.

Zámer

Cieľom súťaže je zapojiť žiakov základných a stredných škôl do tvorby digitálnych objektov (DO). Kritériá tvorby DO sú v cieľoch projektu na webovom sídle projektu.

Propagácia

Súťaž bude prezentovaná na webovom sídle projektu a sociálnej sieti Facebook, konkrétne v profile https://www.facebook.com/DigitalneVzdelavanie, a článkom, resp. oznamom v Učiteľských novinách a mesačníku Quark.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej a strednej školy ako jednotlivec alebo v rámci skupiny žiakov. Maximálny počet žiakov v skupine je sedem. Každá skupina si môže určiť vedúceho pre potreby komunikácie s pracovníkmi projektu. Vedúcim skupiny môže byť aj učiteľ školy, ktorú žiaci navštevujú. Učiteľ však nemôže získať cenu. Hodnotení budú len žiaci, v kategórii jednotlivcov aj skupín.

Pravidlá a vyhodnotenie súťaže

Do súťaže sa žiak môže zapojiť e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adrese Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Lamačská cesta 8/A, P. O. Box 458, 814 99 Bratislava. Do predmetu správy, resp. na obálku napíše: Súťaž Staň sa aj Ty tvorcom DO a v liste, resp. e-maile uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a názov a adresu školy.

Vyhlasovateľ zostaví hodnotiacu komisiu, ktorá bude zložená z pracovníkov projektu: metodika, grafika, odborníka na danú oblasť (kolegialistu) a manažérky publicity.

Komisia vyhodnotí doručené žiacke námety na DO z obsahovej stránky a taktiež kreativitu žiakov, ako aj inovačnosť DO a ich súlad s obsahom štátneho a školského vzdelávacieho programu.

Komisia určí poradie na prvých troch miestach. V prípade veľkého počtu doručených žiackych námetov má právo rozdeliť DO do podkategórií podľa stupnice ISCED.

Ceny

Hlavnou výhrou v súťaži Staň sa aj Ty tvorcom DO je ročné predplatné mesačníka Quark na jeden kalendárny rok počínajúc 1. januárom 2015. Cenu získajú aj súťažiaci, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste, či už v kategórii jednotlivcov, alebo skupín.

Odovzdanie ceny

Súťažiaci budú upovedomení o výhre do konca januára 2015 prostredníctvom e-mailu a vyhlásením výsledkov súťaže na webovom sídle projektu a na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Každý účastník zapojením sa do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, že jeho meno a priezvisko môže byť primeraným spôsobom a len v priamej súvislosti so súťažou použité v marketingovej komunikácii vyhlasovateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na neurčitý čas a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, dĺžky trvania a podmienok súťaže, ako aj zrušenie súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsobom, ako zverejnil pôvodný štatút. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže alebo s neuplatnením, resp. nevyužitím ceny. Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej kompenzácie.

Účastník súťaže berie na vedomie, že ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie vyhlasovateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súhlas riadiť sa týmito pravidlami súťaže.

Platnosť štatútu

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom CVTI SR.

V Bratislave dňa 1.10.2014


Chcete vedieť viac o tvorbe digitálnych objektov (DO)? Kliknite sem. Infolinka 0917 733 484 počas pracovných dní od 8:30 do 14:30.